u bent hier: Home > Privacy

Privacy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo is helder en inzichtelijk hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van [De Redactie]. U dient zich ervan bewust te zijn dat [De Redactie] niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. [De Redactie] respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Bureau [De Redactie] is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, (tijdelijke) werknemers, cursisten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website (www.deredactie.nl en www.hettaalcongres.nl) van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Wie zijn wij 

[De Redactie]/ Automotive Publishing BV is gevestigd te Monnickendam, Gooische Kaai 15, postcode 1141 TV en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

[De Redactie] maakt gebruik van web- en bezoekersstatistieken van onze site en onze digitale nieuwsbrief. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken en of/ hoe zij onze nieuwsbrieven lezen. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren en nog beter aansluitende content in onze nieuwsbrieven te gebruiken.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder hebben we ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, zodat het ip-adres is geanonimiseerd. Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend om het gebruik van de website in kaart te brengen, omdat we daarmee het online rendement van de website willen verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingtechnische doeleinden. Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om te rapporteren over gebruikersinteracties op websites van Google Analytics-gebruikers. Gegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan met Google Analytics (‘Google Analytics-gegevens’), zijn beveiligd en blijven vertrouwelijk.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft bij ons op kantoor of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven of aan te melden voor een cursus conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HRdienstverlening, waaronder bemiddeling van freelance opdrachten, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling/ het volgen van cursussen en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en eventuele belangstelling voor cursussen, workshops en professionele evenementen.
9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Schrijft u zichzelf in als kandidaat bij [De Redactie]

– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
– Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– Curriculum Vitae (C.V.), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
– Uw professionele kennis- en interessegebieden
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof
– Overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften of schrijfvoorbeelden
– Pasfoto (op vrijwillige basis)

Gaat u voor ons werken, werkt u, of heeft u gewerkt via [De Redactie]: 

– Nationaliteit
– BSN-nummer, ID bewijs (dit geldt niet voor freelancers)
– Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
– Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Gaat u zich aanmelden voor een cursus, workshop of evenement van [De Redactie]:

– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
– Eventueel uw KvK gegevens
– Uw functie/ beroep
– Uw werkgever (als u zich via uw werkgever aanmeldt)
– De cursus(en) waarvoor u zich aangemeld heeft

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

[De Redactie] kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (u heeft nog niet voor [De Redactie] gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor [De Redactie]  heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf per mail uitschrijven bij [De Redactie] (info@deredactie.nl). U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door [De Redactie]. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor [De Redactie] onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Kandidaten (u werkt/ heeft gewerkt via [De Redactie]) 

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor [De Redactie].
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit per mail laten weten via info@deredactie.nl. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door [De Redactie]. Uw persoonsgegevens worden in dat geval direct verwijderd bij [De Redactie].

Persoonsgegevens van zakelijke relaties 

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
[De Redactie] verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

– namen, contactgegevens, zakelijk e-mailadres en functies van contactpersonen.

[De Redactie] kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin [De Redactie] hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens 

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: 

Indien u uw eigen account bij [De Redactie] heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij [De Redactie].

Voor overige relaties: 

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij [De Redactie].

Beveiliging

[De Redactie] doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is [De Redactie] met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen of klachten 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door [De Redactie], dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@deredactie.nl.

Wijzigingen 

[De Redactie] kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van [De Redactie].

Vragen en feedback:
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen:

[De Redactie]
Gooische Kaai 15
1141 TV Monnickendam
tel: 0299-653853
info@deredactie.nl