u bent hier: Home > Algemene Voorwaarden Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met [De Redactie] / Automotive Publishing B.V., hierna te noemen [DR]/AP, worden gesloten uit hoofde waarvan [DR]/AP als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is [DR]/AP toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Artikel 2 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband inclusief 8 % vakantiegeld en exclusief andere financiële emolumenten.
Honorarium: de vergoeding aan [DR]/AP voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de Werving-en Selectieopdracht. Kandidaat: de persoon die na selectie door [DR]/AP wordt voorgedragen aan de Opdrachtgever.
Opdrachtgever: diegene die aan [DR]/AP een Werving en Selectieopdracht heeft verleend.
Selectiegesprek: een sollicitatiegesprek tussen een Kandidaat en Opdrachtgever.
Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij [DR]/AP ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert.

Artikel 3 Informatieplicht Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan [DR]/AP te geven die [DR]/AP redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar Werving en Selectieopdracht uit te voeren en één of meer Kandidaten voor de Opdrachtgever te selecteren.
De werving en selectieopdracht kan pas beginnen nadat de Opdrachtgever deze gegevens aan [DR]/AP ter beschikking heeft gesteld. [DR]/AP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat [DR]/AP is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 4 Einde Werving- en selectieopdracht

Een Werving en selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de Werving en selectieopdracht of door intrekking door Opdrachtgever c.q. [DR]/AP.
Onder een succesvolle vervulling van Opdracht wordt eveneens begrepen de situatie waarin een door [DR]/AP aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.

Artikel 5 Honorarium en facturatie

1. Het volledige Honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de Arbeidsovereenkomst door de door [DR]/AP aangedragen kandidaat.
2. Het Honorarium bedraagt 20% van het bruto-jaarsalaris.
3. De facturatie vindt plaats na acceptatie van de Arbeidsovereenkomst door de Kandidaat.
4. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan [DR]/AP de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het Honorarium evenals de startdatum van de door [DR]/AP geselecteerde Kandidaat. Indien Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is [DR]/AP gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform deze schatting het Honorarium te factureren.
5. De Opdrachtgever is het Honorarium ook verschuldigd indien de door [DR]/AP geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn. Opdrachtgever kan hierover voor aanvang van de Werving- en selectieopdracht een nadrukkelijk voorbehoud maken.

Artikel 6 Garantie

Als het dienstverband tussen een door [DR]/AP geplaatste Kandidaat en Opdrachtgever binnen de proeftijd wordt beëindigd, zal [DR]/AP de zoekopdracht direct en kosteloos voor Opdrachtgever hervatten. Lukt het [DR]/AP niet om binnen een periode van twee maanden een nieuwe Kandidaat te vinden, dan retourneert [DR]/AP 50% van het Honorarium aan Opdrachtgever.

Artikel 7 Inspanningsverbintenis

[DR]/AP is gehouden zich in te spannen om geschikte Kandidaten te werven en te selecteren om de wervingsopdracht zo goed mogelijk te vervullen. [DR]/AP is geheel vrij in de manier waarop zij de aan de Opdrachtgever voor te dragen Kandidaten selecteert. Ook is [DR]/AP volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt. Hierbij geldt onder andere het volgende:
• [DR]/AP is niet verplicht om aan Kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen of om referenties zelf te benaderen of om op enig andere manier informatie te verzamelen over het arbeidsverleden, arbeidsongeschiktheid, medische gesteldheid en/of persoonlijk verleden van de Kandidaten.
• [DR]/AP is niet verplicht om informatie over het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de Kandidaten te controleren. Hierbij hoort ook informatie over arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), beëindigen van vorige arbeidsovereenkomsten, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s.
• [DR]/AP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die [DR]/AP gekregen heeft.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die de Opdrachtgever over door [DR]/ AP geselecteerde en voorgestelde kandidaat ontvangt is strikt vertrouwelijk. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [DR]/ AP informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Voordrachten van Kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. [DR]/AP gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de Kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. [DR]/AP sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade- van Kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Artikel 10 Rechts- en rechterskeuze

Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Ten behoeve van [DR]/AP wordt de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de Werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Deponering Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 36040811.